Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
1009094
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)
 
2017-07-12
W dniu 23 czerwca 2017 roku Wójt Gminy Górno podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn.

W dniu 23 czerwca 2017 roku Wójt Gminy Górno podpisał umowę o dofinansowanie projektu WND-RPSW.06.03.00-26-0001/16 pn. Zagospodarowanie terenu wokół kamieniołomu w miejscowości Górno współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 6.3. Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo – ZIT KOF, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Współfinansowanie UE w kwocie 1 275 000,00 zł stanowi 85 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

Projekt będzie funkcjonował w okresie wieloletnim – długoterminowym. Właścicielem i zarządzającym, stanowiącym główny nadzór nad zrealizowanym ze środków EFRR zagospodarowaniem terenu, będzie Gmina Górno. Wnioskodawca zobowiązuje się utrzymać trwałość projektu przez okres 5 lat, liczonych od płatności końcowej na rzecz Beneficjenta. Beneficjent zobowiązuje się do zachowania określonych celów projektu oraz osiągnięcia i utrzymania założonych we wniosku o dofinansowanie wskaźników rezultatu i produktu, co będzie osiągnięte głównie dzięki

kontynuowaniu zaplanowanych działań i użytkowaniu wytworzonej infrastruktury zgodnie z jej przeznaczeniem. W okresie 5 lat, liczonych od płatności końcowej na rzecz Beneficjenta, nie przewiduje się wystąpienia zmian w strukturze organizacyjnej Wnioskodawcy, które mogłyby negatywnie wpłynąć na utrzymanie celów oraz trwałości projektu. Cele projektu będą również zachowane dzięki zapewnieniu trwałości technicznej projektu, która zostanie osiągnięta poprzez zapewnienie wysokiej jakości sprzętu. Za bieżące utrzymanie infrastruktury powstałej w ramach planowanej inwestycji odpowiedzialny będzie Wójt Gminy Górno. Modernizowane obiekty stanowią własność Gminy Górno. Po realizacji projektu obiekt będzie użytkowany przez wnioskodawcę zgodnie z przeznaczeniem. Projekt jest zgodny celami jakie określono w Programie Ochrony Środowiska dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2015-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2025. Projekt wpisuje się w cel nadrzędny: Zrównoważony rozwój regionu sprzyjający klimatowi z zachowaniem walorów przyrodniczych i racjonalnego gospodarowania zasobami. Realizowany projekt wpisuje się w cel 4 Zwiększenie atrakcyjności turystycznej KOF, Strategii IT KOF na lata 2014-2020. Realizacja niniejszego projektu w priorytet nr 1 Działania inwestycyjne umożliwiające wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z promocją, np. zbiorniki wodne, stawy, tereny wypoczynkowe, ścieżki dydaktyczne.

- zds6.jpg

Ł

Urząd Gminy Górno, Górno 169, 26-008 Górno, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie
tel.: +48.41/3023018, fax: +48.41/3023009, email: gmina@gorno.pl, http://www.gorno.pl
NIP: 657-18-24-766, Regon: 000542860
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI