Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
1021519

Gdzie załatwić sprawę?

 

Urząd jest jednostką budżetową Gminy działającą na podstawie obowiązujących przepisów prawa, Statutu Gminy, Statutu Urzędu Gminy, Regulaminu Organizacyjnego oraz uchwał podejmowanych przez Radę Gminy i zarządzeń Wójta. Czynny jest w dniach roboczych: poniedziałki, środy, czwartki i piątki
w godzinach 7.30 – 15.00. We wtorki Urząd czynny jest w godzinach: 7.30 – 17.30.

Urząd wykonuje zadania z zakresu administracji publicznej, wynikające z zadań własnych Gminy, zadań zleconych ustawami i zadań powierzonych w wyniku zawartych porozumień z samorządami różnych szczebli lub administracją rządową.

Przy załatwianiu spraw stosuje się postanowienia KPA chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej. Czynności biurowe i kancelaryjne wykonywane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r., zawartych w instrukcji kancelaryjnej dla gmin i związków międzygminnych. Zasady obiegu i kontroli dokumentów księgowych określa instrukcja.

Wójt jest Kierownikiem Urzędu i zwierzchnikiem służbowym pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Kieruje pracą Urzędu przy pomocy Zastępcy Wójta, Sekretarza
i Skarbnika, którzy ponoszą odpowiedzialność przed Wójtem za realizację swoich zadań i wchodzą
w zakres kierownictwa Urzędu. Kieruje również podległymi mu komórkami organizacyjnymi Urzędu przy pomocy kierowników.

Kierownicy referatów kierują i zarządzają nimi w sposób zapewniający optymalną realizację zadań
z zakresu referatu i ponoszą za to odpowiedzialność przed Wójtem. Kierownicy są bezpośrednimi przełożonymi podległych im pracowników. Wydają im polecenia i sprawują nad nimi nadzór.

Ł S
Urząd Gminy Górno, Górno 169, 26-008 Górno, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie
tel.: +48.41/3023018, fax: +48.41/3023009, email: gmina@gorno.pl, http://www.gorno.pl
NIP: 657-18-24-766, Regon: 000542860
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI