Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
1021519

Fundusz Alimentacyjny

 

 


FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują

1)      obywatelom polskim,

2)      cudzoziemcom,

3)      jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o  zabezpieczeniu społecznym,

4)      przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie  zezwolenia na   osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich oraz zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku  z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust.1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz.1694 oraz z 2007 r. Nr 120, poz.818 i Nr 165, poz.1170),

5)      przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.

Świadczenia z funduszu przysługują osobom, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia
z funduszu alimentacyjnego, chyba że dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

  • przysługują osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego, w przypadku jeżeli jego egzekucja okazała się bezskuteczna.
  • przysługują osobie uprawnionej:

1)      do ukończenia 18 roku życia, albo

2)      do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy osoba uprawniona uczy się w szkole lub w szkole wyższej,

3)      bezterminowo, jeżeli osoba uprawniona legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże w kwocie nie wyższej niż 500,00 zł.

Warunkiem przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest bezskuteczność egzekucji. Bezskuteczność egzekucji oznacza to egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych; za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:

a) braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,         
b) braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

Osoby ubiegające się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego muszą spełniać kryterium dochodowe - miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 725,00 zł netto.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują:

  • jeżeli osoba uprawniona przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (tj. w domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo - wychowawczej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, zakładzie opiekuńczo - leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym, a także szkole wojskowej lub innej szkole zapewniającej nieodpłatnie pełne utrzymanie, albo
  • w pieczy zastępczej
  • jeżeli osoba uprawniona zawarła związek małżeński.

 

FORMULARZE DO POBRANIA:

- Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

- Oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu

- Oświadczenie o dochodzie o zryczałtowanym podatku

- Oświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu

- Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego

Ł S
Urząd Gminy Górno, Górno 169, 26-008 Górno, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie
tel.: +48.41/3023018, fax: +48.41/3023009, email: gmina@gorno.pl, http://www.gorno.pl
NIP: 657-18-24-766, Regon: 000542860
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI