Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
1021517

Położenie geograficzne

 


Położenie Gminy Górno

Gmina Górno położona jest w centralnej części Gór Świętokrzyskich, w odległości ok. 15 km na wschód od Kielc. Zajmuje obszar 83,3 km2 i jest gminą rolniczą, słynącą z upraw truskawek. Stanowi ona rekreacyjne zaplecze stolicy regionu, której mieszkańców przyciąga znajdujący się tuż za granicami miasta, zbudowany na rzece Lubrzance, zalew w Cedzynie. W malowniczej Cedzynie znajduje się rozbudowana baza noclegowa - renomowane hotele wysokiej klasy oraz pensjonaty. Nazwa wsi Górno jest notowana już w 1400 r. Swoje dni pełnie chwały kraina ta przeżywała w 1844 r., gdy na polach Krajna z chłopami przeciw zaborcy rosyjskiemu spiskował ks. Piotr Ściegienny i po niespełna dwudziestoleciu, gdy krwawiło tu powstanie styczniowe. Do literatury wprowadził tę ziemię Stefan Żeromski, jej wielki syn. Dostrzegł on piękno jej krajobrazu, opisując te tereny w wielu swoich utworach. Gmina Górno jest niczym łącznik kieleckiej aglomeracji z Górami Świętokrzyskimi. Z drogi, przy której rzucają się w oczy kamieniołomy ze ścianą ukazującą skomplikowane pofałdowania skalne, roztacza się panorama na Łysogóry - główne pasmo świętokrzyskie. Gmina została administracyjnie podzielona na 13 sołectw. Obejmuje następujące miejscowości: Górno, Bęczków, Cedzyna, Krajno, Leszczyny, Radlin, Skorzeszyce i Wola Jachowa.

Warunki geograficzne

Obszar gminy leży w mezoregionie Gór Świętokrzyskich. Oś jej stanowi Dolina Kielecko - Łagowska obramowana od północy Kraińskim Grzbeietem należącym do Pasma Głównego, od południa zaś Pasmem Brzechowskim, przedłużającym się ku zachodowi w grupę Góry Otrącz, a ku wschodowi w Pasmo Orłowińskie.

W obrębie Doliny Kielecko - Łagowskiej są niewielkie wzniesienia zbudowane z wapieni, dolomitów i piaskowców (Radlin, Górno, Góra Stróżna koło Krajna) i podłużne wzgórze koło Bęczkowa.

Największe wysokości bezwzględne występują na północy i na południu gminy, we wzniesieniu Radostowej osiągają wartości 451 m n.p.m., natomiast we wzniesieniu Świniej Góry - 350 m n.p.m.

Obszar gminy przecinają doliny rzek Lubrzanki, Warkocza, Kakonianki i cały szereg dolinek potoków i strumyków. W obniżeniach dolinnych przy zboczach większych wzniesień zachodzą procesy erozji, spłukiwania i akumulacji mułków lessowych.

We współczesnej rzeźbie gminy, poza zmianami wywołanymi procesami erozyjnymi, ważną rolę odgrywają przekształcenia terenu spowodowane gospodarczą działalnością człowieka. W dalszej kolejności ważną rolę odgrywają formy powyrobiskowe związane z eksploatacją powierzchniową surowców skalnych (m.in. nieczynne wyrobiska, hałdy poeksploatacyjne).

Na terenie gminy występują liczne bagna i mokradła - na wychodniach utworów nieprzepuszczalnych w północnych rejonach, bądź w płaskich dnach dolin rzecznych - w południowej części gminy.

W północnej części gminy licznie występują źródła na kontakcie skał nieprzepuszczalnych (łupków ilastych) i utworów lessowych. Obserwuje się tu 2 poziomy wodonośne: czwartorzędowy i w osadach podłoża czwartorzędu.

Najlepsze gleby występują na północy gminy w rejonie Krajna, gdzie na podłożu utworów lessowych wytworzyły się gleby brunatne (I i III klasy bonitacyjnej). Jednak na stokach gleby te charakteryzują się nieregularnymi stosunkami wodnymi, czyniąc je okresowo lub trwale nadmiernie wilgotnymi (wykazują wtedy IV lub V klasę bonitacyjną). Gleby te ze względu na ich pyłowy charakter są najbardziej podatne na działanie procesów erozyjnych.

Na pozostałym obszarze występują głównie gleby pseudobielicowe, bielicowe, chociaż spotykane są również rędziny, wytworzone ze skał węglanowych. Zwarte powierzchnie gleb IV klasy bonitacyjnej występują w południowo - wschodniej części gminy w sołectwach: Skorzeszyce, Wola Jachowa i Górno - Parcele. Południowe tereny gminy charakteryzują się dużą mozaikowością z przewagą jednak gleb słabych. Zabiegi melioracyjne przeprowadzono w rejonie Radlina, Górna i w dolinie Warkocza.

INTERmedi@
Urząd Gminy Górno, Górno 169, 26-008 Górno, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie
tel.: +48.41/3023018, fax: +48.41/3023009, email: gmina@gorno.pl, http://www.gorno.pl
NIP: 657-18-24-766, Regon: 000542860
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI