Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
1021518

Referat Budżetu i Finansów

 

W skład referatu wchodzą następujące stanowiska:

 1. Zastępca Skarbnika Gminy
 2. Stanowiska ds. wymiaru podatków i opłat
 3. Stanowiska ds. księgowości budżetowej
 4. Stanowiska ds. księgowości, podatków i opłat
 5. Stanowisko obsługi kas

 

Referatem Budżetu i Finansów kieruje Skarbnik Gminy.

Do właściwości referatu należy w szczególności:

 1. Sporządzanie projektu budżetu Gminy sprawozdań oraz informacji z jego wykonania.
 2. Udzielanie pomocy Wójtowi w wykonaniu budżetu.
 3. Opracowanie układu wykonawczego budżetu w terminie 21 dni od podjęcia uchwały budżetowej.
 4. Przygotowanie projektów uchwał Rady w sprawie zmian w budżecie oraz projektów uchwał okołobudżetowych.
 5. Uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Gminy.
 6. Prowadzenie księgowości budżetowej Gminy.
 7. Sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań (bilans).
 8. Zapewnienie obsługi finansowo – księgowej Urzędu Gminy i bibliotek, kasowej GOPS–u i SZOS–u.
 9. Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 29.09.1994r.,
  o rachunkowości (Dz. U. Nr 124 poz. 591 z póź. zm.).
 10. Organizowanie obiegu i kontroli dokumentów zapewniających właściwy i zgodny z zasadami dyscypliny budżetowej przebieg operacji finansowych związanych z wykonaniem budżetu.
 11. Sprawowanie nadzoru i prowadzenie kontroli gospodarki finansowej gminnych jednostek organizacyjnych.
 12. Rozliczanie inwestycji, dokonywanie umorzeń środków trwałych, wartości niematerialnych
  i prawnych.
 13. Pobieranie opłat skarbowych, przygotowanie dokumentacji finansowej do archiwizacji.
 14. Współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową.
 15. Prowadzenie spraw związanych z wymiarem podatków i opłat lokalnych, zbieranie zeznań podatkowych, opracowywanie decyzji wymiarowych oraz prowadzenie kontroli w zakresie powszechności opodatkowania, badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym
  i rzeczywistym deklaracji podatkowych.
 16. Przygotowywanie projektów uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych.
 17. Prowadzenie spraw związanych z odroczeniem, rozkładaniem na raty lub umorzeniem podatków
  i opłat w zakresie określonym w przepisach szczególnych.
 18. Prowadzenie księgowości podatkowej.
 19. Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym oraz o nie zaleganiu w podatkach.
 20. Prowadzenie egzekucji administracyjnej w zakresie zaległości podatkowych.
 21. Prowadzenie ewidencji podatkowej.

 


UWAGA ! Osoby wpłacające podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny -
proszone są o zgłaszanie się w pierwszej kolejności do pokoju nr 20 (I piętro)
w celu wydrukowania pokwitowania.

Wniosek o wydanie zaświadczenia:

 • o nie figurowaniu w ewidencji podatników podatku rolnego z gospodarstwa rolnego
 • figurowaniu w ewidencji podatników podatku rolnego z gospodarstwa rolnego
 • wielkości użytków rolnych
 • inne......

Pliki do pobrania

 


Podatek rolny

Miejsce załatwienia sprawy: Referat budżetu i finansów
Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat – Aneta Michcik
Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat - Beata Klimek
Pokój nr 20, telefon: 41 / 302 36 35 lub 41 / 302 30 18 wewnętrzny 635

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne (w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej), będące:

 1. Właścicielami gruntów
 2. Posiadaczami samoistnymi gruntów
 3. Użytkownikami wieczystymi gruntów
 4. Posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie obowiązku, natomiast wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające trwanie obowiązku. Zobowiązanie podatkowe powstaje z mocy prawa, co obliguje podatnika do złożenia informacji w sprawie podatku rolnego w terminie:

 • 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego – dotyczy osób fizycznych
 • Do 15 – tego stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego – dotyczy osób prawnych

Zasady ustalania podatku rolnego

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

 1. liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego – dla gruntów gospodarstwa rolnego
 2. liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków – dla pozostałych budynków

Podatek rolny wynosi:

 1. od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych (powyżej 1 ha fizycznego) – równowartość pieniężną 2,5 q żyta
 2. od 1 ha gruntów powierzchni do 1 ha fizycznego – równowartość pieniężną 5 q żyta obliczone według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy – ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.)

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Akt notarialny, umowa dzierżawy
 2. Numer identyfikacji podatkowej NIP
 3. Dowód osobisty
 4. Dane dotyczące powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych wraz z piwnicą, budynków gospodarczych, garaży itp.
 5. Druk informacji lub deklaracji

Druki informacji i deklaracji, dostępne w pokoju nr 20,
lub poniżej - "DO POBRANIA" – punkt 1 i 2.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.)

Plik do pobrania

 


 

Podatek od nieruchomości

Plik do pobrania

 


Podatek leśny

Miejsce załatwienia sprawy: Referat budżetu i finansów
Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat – Aneta Michcik
Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat - Beata Klimek
Pokój nr 20, telefon: 41 / 302 36 35 lub 41 / 302 30 18 wewnętrzny 635

Lasem w rozumieniu ustawy są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy

Obowiązek podatkowy w podatku leśnym ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych (w tym spółkach nie posiadających osobowości prawnej), którzy są:

 1. Właścicielami lasów
 2. Posiadaczami samoistnymi lasów
 3. Użytkownikami wieczystymi lasów
 4. Posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego

Obowiązek podatkowy w zakresie podatku leśnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Na podatnikach ciąży z mocy prawa obowiązek złożenia organowi podatkowemu informacji (dotyczy osób fizycznych), bądź deklaracji (dotyczy osób prawnych) o lasach w terminie:

 • 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym – osoby fizyczne
 • Do 15 – tego stycznia każdego roku podatkowego na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu lub zaistniały zmiany – w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku lub dokonania korekty deklaracji – osoby prawne

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Akt notarialny lub umowa dzierżawy
 2. Numer identyfikacji podatkowej NIP
 3. Dowód osobisty
 4. Druk informacji lub deklaracji

Druki informacji i deklaracji, dostępne w pokoju nr 20,
lub poniżej - "DO POBRANIA" – punkt 1 i 2.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682)

Plik do pobrania


Podatek od środków transportowych

Miejsce załatwienia sprawy: Referat budżetu i finansów
Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat – Aneta Michcik
Pokój nr 20, telefon: 41 / 302 36 35 lub 41 / 302 30 18 wewnętrzny 635

Obowiązek podatkowy od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych, którzy są właścicielami środków transportowych:

 1. Samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony
 2. Ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony
 3. Przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton
 4. Autobusu

Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportu powstaje z mocy prawa. Oznacza to, że osoba która nabyła, sprzedała lub zbyła pojazd, ma obowiązek bez wezwania organu podatkowego zgłosić fakt, dla określenia wysokości podatku oraz zapłacić należny podatek w określonych ustawowo terminach na rachunek gminy.

Obowiązek podatkowy przy zakupie pojazdu rejestrowanego po raz pierwszy, powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportu został zarejestrowany.

Przy nabyciu pojazdu już zarejestrowanego – od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu, w którym pojazd został nabyty.

W przypadku czasowego wyłączenia z ruchu – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu.

Obowiązek podatkowy wygasa:

 • z końcem miesiąca, w którym pojazd został wyrejestrowany lub zbyty
 • z końcem miesiąca, w którym została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu

Podatek płatny jest w dwóch ratach:

 • I rata – do 15 – tego lutego każdego roku
 • II rata – do 15 – tego września każdego roku

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lutego a przed 1 września, podatek płatny jest w dwóch ratach, proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, z tym że I rata płatna jest w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku, a II rata do 15 września.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po 1 września, podatek płacony jest jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

W przypadku nie dokonania wpłaty, lub nie złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych w ustawowym terminie, wydawana jest decyzja określająca wysokość zobowiązania podatkowego.

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Dowód rejestracyjny lub umowa kupna – sprzedaży w przypadku nabycia, zbycia (wyrejestrowania) pojazdu (oryginały do wglądu), lub zmiany miejsca zamieszkania albo siedziby
 2. Decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu z ruchu pojazdu (w przypadku zaistnienia takich okoliczności)
 3. Deklaracja DT – 1 wraz z załącznikiem DT – 1/A na podatek od środków transportowych

Druk deklaracji i załącznika, dostępne w pokoju nr 20,
lub poniżej - "DO POBRANIA" – punkt 1 i 2.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 2007 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. Nr 205 z dnia 06.11.2007, poz. 1484 ) - wzór deklaracji na podatek od środków transportowych obowiązujący od dnia 1 stycznia 2008 r.

Osoby fizyczne i osoby prawne są obowiązane:

 • Składać w terminie do dnia 15 – tego lutego deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku, na formularzu wg ustalonego wzoru
 • Skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego
 • Wpłacać obliczony w deklaracji podatek od środków transportowych bez wezwania na rachunek budżetu gminy.

Numer konta dochodów budżetu gminy:
Bank Spółdzielczy Daleszyce – Górno:

97 8485 0009 2000 0013 2000 0002 oddział Górno.

Plik do pobrania

Joanna Skrzyniarz
Urząd Gminy Górno, Górno 169, 26-008 Górno, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie
tel.: +48.41/3023018, fax: +48.41/3023009, email: gmina@gorno.pl, http://www.gorno.pl
NIP: 657-18-24-766, Regon: 000542860
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI