Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
1021518

Referat Budownictwa, Geodezji i Rozwoju Infrastruktury

 

W skład referatu wchodzą następujące stanowiska:

 1. Kierownik referatu
 2. Stanowisko ds. inwestycji
 3. Stanowisko ds. zamówień publicznych
 4. Stanowisko ds. aktywizacji gospodarczej i współpracy z zagranicą
 5. Stanowisko ds. budownictwa i zagospodarowania przestrzennego
 6. Stanowisko ds. budownictwa drogowego

 

Pracą referatu kieruje Kierownik.

Do zakresu działania referatu należy w szczególności:

 1. Monitorowanie możliwości i warunków pozyskiwania finansowych środków zewnętrznych dla realizacji zadań Gminy oraz propagowanie tych informacji wśród wszystkich jednostek organizacyjnych.
 2. Współpraca z podmiotami związanymi z funduszami strukturalnymi.
 3. Przygotowanie aplikacji oraz uczestnictwo w procesie przygotowania umów na finansowanie inwestycji z udziałem kapitału zewnętrznego.
 4. Stała współpraca Gminy z przedstawicielami regionu i zagranicy.
 5. Opracowanie i realizacja programu aktywizacji gospodarczej Gminy.
 6. Inicjowanie i współpraca z organizacjami przedsiębiorców.
 7. Opracowywanie i aktualizowanie długookresowej strategii rozwoju Gminy, wskazywanie priorytetów na dany rok budżetowy z uwzględnieniem dostępnych źródeł finansowania, dokonywanie okresowych ocen wdrażania strategii.
 8. Przygotowanie i prowadzenie dokumentacji przetargowej dla inwestycji gminy.
 9. Prowadzenie przetargów zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.
 10. Udział w pracach komisji konkursowych wybierających osoby lub podmioty przygotowujące lub nadzorujące inwestycje.
 11. Opracowywanie informacji, sprawozdań i udział w rozliczeniach dotyczących inwestycji gminnych.
 12. Współpraca z kierownikami jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji.
 13. Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym.
 14. Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
 15. Prowadzenie spraw związanych z ustaleniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz wydawanie decyzji w tym zakresie.
 16. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 17. Prowadzenie spraw związanych z aktualizacją planu zagospodarowania.
 18. Uzgadnianie i opiniowanie opracowań planistycznych województwa i gmin sąsiednich.
 19. Prowadzenie spraw związanych z ustaleniem nazw miejscowości, ulic i obiektów fizjograficznych oraz numeracji nieruchomości.
 20. Gospodarowanie i zarządzanie gruntami komunalnymi.
 21. Organizowanie przetargów na zbycie własności, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy.
 22. Komunalizacja gruntów.
 23. Prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem drogami gminnymi. Remonty, budowa
  i modernizacja tych dróg.
 24. Prowadzenie spraw związanych z oświetleniem drogowym dróg gminnych i współpraca w tym zakresie z Zakładem Energetycznym.
 25. Współpraca z administratorami i zarządami dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych.
 26. Prowadzenie spraw związanych z transportem i komunikacją.
 
Marcin Nowak
Urząd Gminy Górno, Górno 169, 26-008 Górno, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie
tel.: +48.41/3023018, fax: +48.41/3023009, email: gmina@gorno.pl, http://www.gorno.pl
NIP: 657-18-24-766, Regon: 000542860
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI