Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
1022610

Referat Spraw Obywatelskich i USC

 

W skład referatu wchodzą następujące stanowiska:

 1. Kierownik referatu
 2. Zastępca Kierownika USC
 3. Stanowisko ds. działalności gospodarczej, dodatków mieszkaniowych i OSP
 4. Stanowisko ds. społeczno – administracyjnych
 5. Stanowisko ds. ewidencji ludności i spraw wojskowych
 6. Stanowisko ds. profilaktyki
 7. Stanowisko ds. promocji, rozwoju gminy

Pracą referatu kieruje Kierownik.

Do zakresu działania referatu należy w szczególności:

 1. Prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie decyzji o zameldowaniu i wymeldowaniu.
 2. Udzielanie informacji adresowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
 3. Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony.
 4. Współpracowanie z organami wojskowymi na rzecz obronności.
 5. Prowadzenie akcji kurierskiej.
 6. Prowadzenie spraw wynikających z przepisów prawa o aktach stanu cywilnego oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
 7. Prowadzenie archiwum USC.
 8. Realizacja spraw wynikających z ustawy o dowodach osobistych.
 9. Prowadzenie spraw związanych z działalnością gospodarczą.
 10. Nadzór nad OSP.
 11. Prowadzenie ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie i agroturystyczne.
 12. Prowadzenie spraw dodatków mieszkaniowych.
 13. Realizacja zadań z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych.
 14. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
 15. Gromadzenie informacji o Gminie oraz przygotowywanie i prowadzenie materiałów
  i dokumentacji promujących Gminę na zewnątrz.
 16. Współpraca i utrzymywanie bieżących kontaktów z przedstawicielami środków masowego przekazu w zakresie promocji Gminy.
 17. Redagowanie i aktualizacja strony internetowej Gminy.
 18. Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej.
 19. Współpraca z organizacjami pozarządowymi.
 20. Realizacja spraw wynikających z przepisów ustawy o stowarzyszeniach, zgromadzeniach
  i zbiórkach publicznych.
 21. Prowadzenie spraw związanych z podmiotami użyteczności publicznej.

 

 


 

 

Wydanie dowodu osobistego

Właściwość organu

Dowód osobisty wydaje:

 • właściwy ze względu na miejsce zameldowania na pobyt stały organ gminy (wójt, burmistrz lub prezydent miasta).
 • w razie braku miejsca zameldowania na pobyt stały - organ gminy ostatniego miejsca pobytu stałego tej osoby.
 • jeśli nie można ustalić właściwości miejscowej organu w sposób wskazany wyżej, dowód osobisty wydaje organ gminy właściwy dla obszaru dzielnicy Śródmieście w m.st. Warszawie.

Wniosek można składać za pośrednictwem organu gminy właściwego ze względu na miejsce pobytu czasowego wnioskodawcy, jeżeli jego złożenie we właściwym organie gminy nie jest możliwe.

[Art. 45 ustawy]

Wymagane dokumenty

Zarówno złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego jak i odbiór wyprodukowanego dowodu osobistego wymaga osobistego stawiennictwa osoby.

[ §1 ust. 1, §3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wzoru dowodu osobistego (…)]

 • wypełniony i podpisany wniosek o wydanie dowodu osobistego
 • dwie aktualne, wyraźne i jednakowe fotografie o wymiarach 45x35 mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy. Jednakże osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania-fotografie przedstawiające osobę z nakryciem głowy. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiających osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej;
 • odpis skrócony aktu urodzenia - w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński;
 • odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku. Przy wymianie dowodu osobistego, jeżeli dane zawarte w dowodzie osobistym nie uległy zmianie, a w dokumentacji dowodowej znajdują się odpisy akt stanu cywilnego wnioskodawcy ponowne złożenie odpisów skróconych akt stanu cywilnego nie jest wymagane;
 • na żądanie organu - poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa, jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwość co do obywatelstwa osoby.

 

 

Termin i sposób załatwienia

Sposób załatwienia sprawy:

 • Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście.
 • osoby małoletnie, które ukończyły 13 rok życia w obecności rodzica/opiekuna prawnego
 • osoby małoletnie, które nie ukończyły 13 roku życia składają wniosek w obecności obojga rodziców/opiekunów prawnych
 • Wniosek wypełnia i podpisuje wnioskodawca.
 • W obecności interesanta, pracownik sporządza formularz (druk ścisłego zarachowania) zawierający w części A dane osobowe, zdjęcie, termin ważności dowodu osobistego, pieczęć wystawcy oraz podpis osoby upoważnionej do sporządzania formularza a w części B potwierdzenie złożenia wniosku oraz termin odbioru dowodu osobistego. Część B otrzymuje wnioskodawca. Dokument ten stanowi podstawę do odbioru dowodu osobistego.
 • Wnioskodawca potwierdza zgodność danych osobowych zawartych w części A formularza własnoręcznym podpisem
 • Dowód osobisty odbiera się osobiście

Przy odbiorze wnioskodawca zwraca część B formularza, na którym potwierdza odbiór dowodu osobistego (w przypadku zagubienia części B formularza, wnioskodawca składa stosowne oświadczenie, na którym potwierdza odbiór dowodu osobistego).

Przy odbiorze nowego dowodu osobistego dotychczasowy dowód unieważnia się przez odcięcie lewego rogu o powierzchni co najmniej 1 cm2 i zwraca z urzędu wnioskodawcy.

Cudzoziemiec, który nabył obywatelstwo polskie, przy odbiorze dowodu osobistego zwraca dokument potwierdzający legalność jego pobytu na terytorium RP.

Termin załatwienia sprawy:

 • trzydzieści dni od daty złożenia wniosku

Formularze do pobrania

 

 

UWAGA !!!

WNIOSEK NALEŻY WYDRUKOWAĆ DWUSTRONNIE
(NA JEDNEJ KARTCE PAPIERU A4)
W NIE ZMIENIONEJ FORMIE.

WNIOSEK DRUKOWANY NA DWÓCH ODDZIELNYCH KARTKACH,
NIE ZOSTANIE PRZYJĘTY !!!

 

Wniosek o wydanie dowodu osobistego 

 

 

WNIOSEK WYPEŁNIAĆ RĘCZNIE WIELKIMI LITERAMI PISMEM DRUKOWANYM

LUB KOMPUTEROWO - KOLOREM CZARNYM

Ł S
Urząd Gminy Górno, Górno 169, 26-008 Górno, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie
tel.: +48.41/3023018, fax: +48.41/3023009, email: gmina@gorno.pl, http://www.gorno.pl
NIP: 657-18-24-766, Regon: 000542860
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI