Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
1021512

Samodzielne stanowiska pracy

 

W skład Urzędu wchodzą następujące samodzielne stanowiska pracy:

 1. Stanowisko ds. ochrony informacji niejawnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej.
 2. Informatyk.
 3. Stanowisko ds. obsługi Rady.
 4. Stanowisko ds. kancelaryjno – sekretarskich.
 5. Radca Prawny.
 6. Stanowisko ds. organizacyjno – kadrowych.

 


 

Stanowisko ds. ochrony informacji niejawnych, zarządzania kryzysowego
i obrony cywilnej.

 1. Zapewnienie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie.
 2. Przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w stosunku do pracowników prowadzących sprawy zawierające tajemnice służbowe (zastrzeżone i poufne).
 3. Nadzór nad kancelarią tajną.
 4. Prowadzenie zadań reagowania kryzysowego.
 5. Prowadzenie spraw akcji kurierskiej.
 6. Prowadzenie i realizacja świadczeń osobistych i rzeczowych.
 7. Współdziałanie z organami wojskowymi na rzecz obronności.
 8. Prowadzenie „Stałego Dyżuru”.
 9. Prowadzenie spraw obrony cywilnej.

 


 

Informatyk

 1. Pełna obsługa systemu informatycznego Urzędu.
 2. Odczytywanie poczty elektronicznej i pomoc pracownikom Urzędu w wysyłaniu poczty elektronicznej.
 3. Zabezpieczenie systemu komputerowego.
 4. Współpraca z Gminnym Centrum Informacji.

 


 

Stanowisko ds. obsługi Rady.

 1. Przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie referatami i stanowiskami pracy materiałów dotyczących projektów uchwał Rady oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady Rady i komisji Rady.
 2. Obsługa kancelaryjno – biurowa Rady i komisji Rady oraz sołectw.
 3. Sporządzenie protokołów z sesji Rady Gminy.
 4. Ogłoszenie przepisów gminnych.
 5. Prowadzenie spraw związanych z organizacją zebrań wiejskich, wyborami sołtysów i rad sołeckich.
 6. Przechowywanie uchwał podejmowanych przez Radę Gminy.
 7. Prowadzenie całokształtu w zakresie sportu.
 8. Realizacja zadań w zakresie ustawy o cmentarzach.
 9. Rozliczanie zakupu paliwa do samochodu służbowego Urzędu.

 


 

Stanowisko ds. kancelaryjno – sekretarskich.

 1. Obsługa sekretariatu.
 2. Gospodarowanie pieczęciami, prowadzenie ewidencji i zabezpieczenia.
 3. Obsługa centrali telefonicznej i faksu.
 4. Prenumerata czasopism i wydawnictw oraz dzienników urzędowych.
 5. Przyjmowanie i wysyłanie korespondencji Urzędu.
 6. Prowadzenie rejestru zarządzeń Wójta.
 7. Przyjmowanie interesantów zgłaszających się do Wójta.
 8. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków zgłaszanych przez obywateli i przekazywanie ich do właściwych komórek organizacyjnych celem załatwienia.

 


 

Radca Prawny

 1. Zapewnienie obsługi prawnej Wójta, referatów i samodzielnych stanowisk oraz jednostek organizacyjnych Gminy.
 2. Opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym projektów uchwał Rady i zarządzeń Wójta.
 3. Występowanie w charakterze pełnomocnika w postępowaniu sądowym.
 4. Opiniowanie projektów umów i porozumień.
 5. Zapewnienie nadzoru nad stosowaniem przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.
 6. Udzielanie pomocy prawnej w prowadzeniu przetargów.
 7. Wydawanie opinii prawnych.
 8. Prowadzenie szkoleń pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych z zakresu nowych przepisów prawa.
 9. Wykonywanie innych czynności przewidzianych w ustawie o radcach prawnych.

 


 

Stanowisko ds. organizacyjno – kadrowych.

 1. Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników.
 2. Prowadzenie spraw z zakresu kadr, szkoleń pracowników oraz stażystów, praktyk studenckich i uczniowskich.
 3. Zapewnienie prawidłowej organizacji i sprawnego funkcjonowania Urzędu, przestrzeganie dyscypliny pracy.
 4. Prowadzenie spraw socjalnych i badań okresowych pracowników.
 5. Ewidencja czasu pracy pracowników.
INTERmedi@
Urząd Gminy Górno, Górno 169, 26-008 Górno, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie
tel.: +48.41/3023018, fax: +48.41/3023009, email: gmina@gorno.pl, http://www.gorno.pl
NIP: 657-18-24-766, Regon: 000542860
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI